Vásárló belépés

Kosár

A kosár üres

Termékajánló

Partnereink

Vásárlási feltételek

Bevezető rendelkezések.

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási és Értékesítési
Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) mindazon ajánlatokra, illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak,
amelyek során Szalai és Társa Kft Vevővel szemben kötelezettséget vállal, és a felek között létrejött
szerződésben eltérő feltételekben nem állapodtak meg.
A Szalai és Társa Kft a PTK 205/B§ (1) bekezdés előírásai szerint az ÁSZF tartalmát a
www.szalaikft.hu honlapon elérhetővé teszi, melynek létére a szerződést tartalmazó iraton felhívja
Vevő figyelmét.
Amennyiben Vevő az iratok átvétele után nem emel írásban kifogást az ÁSZF tartalma miatt, úgy azt
elfogadottnak tekintjük.

Ajánlataink.

Az adott ajánlatok harmadik személyre nem ruházhatók át, az ajánlati árak kizárólag
az ajánlatban megjelölt mennyiségek, termékek és határidı esetén érvényesek. Az ajánlatokhoz
esetlegesen mellékletként csatolt fotók, rajzok, súly, méret és egyéb paramétereket tartalmazó
dokumentumok kizárólag információs célokat szolgálnak, tájékoztató adatok. A konstrukciós
változtatások jogát fenntartjuk. Ennek értelmében, ha a leszállított termék a funkciójában, formájában,
színében és alkalmazhatóságában azonos tulajdonságokkal bír, a kismértékű konstrukciós
változtatások a szállítói szerződést nem érvényteleníthetik.
Ha az ajánlaton érvényességi idő nem szerepel, általános ajánlati érvényességünk az ajánlat
dátumától számított 30 nap. Az ajánlat érvényességét követően az ajánlati kötöttségünk megszűnik.
A kiadott árjegyzék tájékoztató jellegű, melynek adatai a piaci körülmények miatt változhatnak.
Hivatalos ajánlatnak csak a Szalai és Társa Kft aláírásra jogosult vezetője által szignált irat tekinthető.

Megrendelés és visszaigazolás.

A megrendelés akkor tekinthető hivatalosan elfogadottnak,
amikor arról a vevő írásos visszaigazolásunkat megkapta. A megrendelés módosítása történhet
írásban, telefonon, e-mailen vagy faxon, azonban a módosítás akkor tekinthető elfogadottnak, ha a
módosított írásos visszaigazolásunkat a vevő megkapta. Vissza nem igazolt módosítással kapcsolatos
utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni. Megtekintésre, vagy több típusból való kiválasztás
céljából kért termékek mindegyikét jogosultak vagyunk kiszámlázni, ha azokat az átvételt követő 10
munkanapon belül nem küldik vissza számunkra.
Nem raktárról szállított áru esetén Szalai és Társa Kft közvetítői, szervező tevékenységet végez
gyártó, fuvarozó és vevő között. Feladata a résztvevık által közölt adatok pontos kezelése,
továbbítása. Felelőssége a szerződés lényegét képező adatok pontos kezelésére, továbbítására
vonatkozik. Nem tehető felelőssé a gyártó, vagy a fuvarozó szerződéstől való eltéréséért.

Megrendelés lemondása

Megrendelés lemondása egyedi, speciális igényre legyártott, vagy feldarabolt áru esetén nem
lehetséges, cégünk jogosult az ilyen termékek árát - átvétel, vagy el nem szállítás hiányában is -
kiszámlázni. A raktári tételként számon tartott kereskedelmi áru megrendelésének a
visszaigazolásunktól számított 24 órán túli, de még útjára nem bocsátott állapotában történı
lemondásakor jogosultak vagyunk 5% lemondási díjat kiszámlázni. Kiszállítás alatt lévı termék
lemondását nem tudjuk elfogadni.

Áraink.

Ha az ajánlatban ezzel kapcsolatosan más nem szerepel, áraink nettó árak, cégünk Gyál,
Bánki Donát u. 28. szám alatti raktárbázisán történő átvétellel, gyári csomagolásban értendők.
Pótlólagos vagy gyűjtőcsomagolás költségeit a számlában jogosultak vagyunk érvényesíteni.

Műbizonylat.

A termék ára a 2.2 megfelelőségi bizonylatot tartalmazza. 3.1B, DWGV gázbizonylat,
ATEX, hidegütőmunka, stb. bizonylat nem része az árnak. A bizonylatok kiadása Felek közötti
előzetes megállapodás és ár szerint történik.

Fizetés.

A fizetés módja lehet készpénz, vagy átutalás. Bruttó 25eFt alatti vásárlás esetében -
egyéb megállapodás hiányában - csak készpénzfizetést fogadunk el.
Ha az ajánlatban fizetési határidő megjelölés nem szerepel, a számla fizetési határideje 10 nap. Nem
módosítja a fizetési határidőt az indokolatlan kifogásokkal visszaküldött számla. A számla kiállításakor
rendelési számot, ügyintézőt, egyéb kódszámokat, illetve a megrendelőtől eltérő számlázási címet
csak akkor áll módunkban a számlán feltüntetni, amennyiben Vevő hivatalos megrendelése ezeket az
adatokat tartalmazza, ellenkező esetben ezek hiánya nem lehet indoka a számla befogadás
megtagadásának.
Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi
kamatként.
Lejárt számla ellenértékével tartozó Vevő további kiszolgálását Szalai és Társa Kft visszautasítja
mindaddig, amíg a tartozás fennáll.

Az áru átadás-átvétele.

A termékek átvételét bizonylaton (szállítólevélen v. számlán) kell igazolni.
A termékekkel kapcsolatos mennyiségi reklamációt csak akkor tudjuk elfogadni, ha azt az átvételkor
az átvételi bizonylaton jelezték. Minőségi reklamációt kizárólag az áru átvételétől számított 8 napon
belül fogadunk el. Kivételt képeznek a rejtett, garanciális kötelezettségbe tartozó, a termék
átvételekor, vagy megtekintésekor nem látható hibák.

A szállítási határidő

A szállítási határidő a visszaigazolás időpontjától értendő. Ha a szállítási határidőt naptári hétben
jelöltük meg, annak lejárata az adott naptári hét vasárnap 24 órakor esedékes. Vevő tudomásul veszi,
hogy a közölt határidő a gyártó és a fuvarozást végzı cég akadályoztatása miatt változhat. Szalai és
Társa Kft csak az általa végzett tevékenységért tehető felelőssé. Az előre nem látható, cégünktől
független és általunk nem befolyásolható tényezők (vis major) okozta szállítási határidő-csúszások
miatti mindenféle kötbérkövetelést kizárunk. A határidőcsúszásokról írásos értesítést küldünk. A
nekünk felróható okból történı szállítási késedelem esetén a vevő minden megkezdett késedelmes
hét után a késedelmesen leszállított áru értékének 1%-át követelheti kötbérként, azonban a
késedelemtıl függetlenül a kötbér teljes összege nem haladhatja meg a késedelmesen leszállított áru
értékének 5%-át. Ezen kötbéren felül Vevő semmilyen egyéb követeléssel és kártérítéssel nem élhet a
szállítóval szemben.

Kiszállítás.

A vevő kérésére az árut saját gépjárművel, vagy speditőr cég által kiszállítjuk, vagy
postai úton megküldjük. Egyéb megállapodás hiányában a kiszállítás költségeit a számlában
jogosultak vagyunk érvényesíteni. A fuvarozás során fellépő kárveszély az áru fuvarosnak történő
átadásával átszáll Vevőre.

Áruk őrzése, raktározás.

A számla teljes körű kiegyenlítéséig fenntartjuk az áru feletti
tulajdonjogot. A megrendelt árut annak átvételéig őrizzük. Ha a szállítási határidőt követő két héten
belül az árut Vevő nem veszi át, 14 nap után jogosultak vagyunk minden megkezdett hétre az át nem
vett áru értékének 1%-át, mint tárolási díjat felszámítani. Ha Vevő az átvételi értesítés idıpontjától
számított 60. napot követıen sem viszi el az áruját, akkor jogosultak vagyunk a megrendelt, de el nem
vitt árut harmadik személy számára értékesíteni, és 7% tárolási díjat kiszámlázni. Egyedi, speciális
igényre gyártott, vagy feldarabolt áru harmadik személy számára nem értékesíthető, a 30. napot
követıen a jogosultak vagyunk az ilyen termékek árát - átvétel, vagy el nem szállítás hiányában is -
kiszámlázni.

Jótállás, szavatosság.

Az általunk szállított árukra a jogszabályokban meghatározott garanciális
és szavatossági kötelezettségeket vállaljuk. Az árukkal kapcsolatos bármely garanciális vagy
szavatossági igény esetén egyéb járulékos károk és követelések igényét kizárjuk, ill. azt a termék
gyártójára áthárítjuk. Nem terjed ki a garancia helytelen használat, törés, elemi csapás és külső
beavatkozás hatására bekövetkező meghibásodásra. A garanciális kötelezettség csak a Szalai és
Társa Kft által szállított termékekre terjed ki, nem vonatkozik az esetlegesen kapcsolódó
berendezésekre.
A Szalai és Társa Kft garanciális kötelezettsége megszűnik, amennyiben Vevő a terméket az előírt
használatnál nagyobb mértékben szétszereli, módosításokat eszközöl rajta. Szalai és Társa Kft nem
járul hozzá, hogy Vevő a javítást, módosítást maga végezze, majd a költségeket továbbszámlázza.
Vevő tudomásul veszi, hogy Szalai és Társa Kft szakkereskedő, nem a termék előállítója, így a
javítást is a gyártótól kell kérnie. A garanciális javítás határideje az áru szállításának idejével
növekszik.

Jóváírás, csere.

Az átvett, vagy a Vevő által elvitt áru jóváírására, vagy cseréjére kizárólag az
átvételt követő 14 naptári napon belül, s csak abban az esetben van lehetőség, ha az áru az eredeti,
bontatlan csomagolásában, sérülésmentes állapotban van, és a vevő számlával (szállítólevéllel)
igazolni tudja a termék származását, átvételét és árát. Minden jóváírás vagy csere esetében
vállalatunk jogosult felszámítani 10%-os kezelési költséget. Egyedi, speciális igény alapján gyártott,
feldarabolt termékek visszavételére, vagy cseréjére semmilyen körülmények között nincs lehetőség.

Az ÁSZF-ben nem tárgyalt kérdésekre a Ptk. vonatkozó szakaszai az érvényesek.

Az általános szállítási feltételekben nem tárgyalt kérdésekre a Ptk. vonatkozó szakaszai az
érvényesek.

Adatkezelési tájékoztató

a http://www.szalaikft.hu és a https://szalaikft-webshop.hu/

 

weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

 

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév:

Szalai és Társa Kft.

Székhely:

H-1106 Budapest, Maglódi út 16.

Adószám:

10784783-2-42

Weboldal megnevezése, címe:

http://www.szalaikft.hu, https://szalaikft-webshop.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

http://szalaikft.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév:

Ormay Zoltán / Szalai és Társa Kft.

Székhely:

H-1106 Budapest, Maglódi út 16.

Levelezési cím:

H-1475 Bp., Pf.:353

E-mail:

szalaikft@szalaikft.hu

Telefon:

+36 1/433-3914

Fogalommeghatározások
 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

E-mail küldés

Amennyiben e-mailt küld részünkre, minimálisan az e-mail címe birtokába jutunk, de bizonyos esetekben (pl. termék, szolgáltatás megrendelés) elengedhetetlen a név, telefonszám vagy lakcím megadása. Mindez személyes adatkezelésnek minősül.

Az érintett személyes adatokat számítógépünk levelező programjának bejövő leveleket tartalmazó listájában tároljuk, minimum egy évig, vagy addig az időpontig ameddig Ön bármely közzétett eléréseinken nem kéri ezen személyes adatokat tartalmazó levelek végleges törlését.

Amennyiben e-mailt küld részünkre, elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó irányelveinket.

Az adatkezelés célja: Többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. A regisztrációs adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név                      Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév                 Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím                      Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail                  Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon                 Azonosítás, kapcsolattartás.

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

 

Kezelt adatok köre          Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név                               Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév                          Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím                               Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail                            Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon                          Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja     Technikai információs művelet.

IP cím                           Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Megrendelés leadása

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre          Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név                               Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév                          Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím                               Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail                           Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon                         Azonosítás, kapcsolattartás.

Rendelt termék adatai    A termék azonosítása.

Regisztráció időpontja    Technikai információs művelet.

IP cím                           Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus vagy papír alapú számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként vagy levélben

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

  

Kezelt adatok köre              Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név                                   Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév                              Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím                                   Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail                               Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon                             Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító     A vevő azonosítása.

Számlaadatok                    A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja     Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

 

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre              Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név                                   Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail                               Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja         Technikai információs művelet.

IP cím                               Technikai információs művelet.

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

E honlap megfelelő, kényelmes, testre szabott működéséhez u.n. „sütiket”, adatfájlokat (angolul: cookies) kell elhelyeznünk számítógépén.

 

A weboldal látogatója a honlapra érkezve az oldal alsó sávjában egy süti tájékoztatót láthat, mely egyrészt tájékoztatást ad a süti alkalmazás tényéről, másrészt az alkalmazott sütiket négy fő kategóriába sorolja, melyből három esetében (javasolt, statisztikai és marketing) pipák segítségével, külön-külön is lehetőséget ad azok elfogadására vagy visszautasítására. Ezek a beállítások bármikor megváltoztathatóak.

 

Mik is azok a sütik?

 

A sütik apró szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos további egyedi beállításokat, pl. hogy a sütik elfogadásáról szóló felugróablak ne töltődjön be minden alkalommal, amikor az oldalunkra látogat), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, vagy állandóan csukogatni a zavaró felugró ablakokat, amikor honlapunkra visszalátogat, vagy az aloldalaink között szörfölget.

 

Mire használhatóak a cookie-k?

 

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó böngészésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, kényelmesen használható, a felhasználó igényeire szabott tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb böngészést tesznek lehetővé. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal (látogatottsági statisztikákkal) szolgálnak a közösségi médiáknak, internetes hirdetési ügynökségeknek a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. Az így szerzett statisztikák segítségével tudjuk a weboldalunk felépítését és tartalmát a látogatók igényeinek megfelelően alakítani, mindezt anonim módon. Tehát a sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak a weboldalunk látogatóiról, kizárólag csak az Ön számítógépét/eszközét és bizonyos beállításait, böngészési szokásait képesek beazonosítani. Tehát a weboldal, vagy annak tulajdonosa önről semmilyen személyes adatot nem tárol, az Ön személyét nem képes beazonosítani. Az Önt azonosító sütik az Ön számítógépén találhatóak, melyet a weboldalunk lekérdez, ha honlapunkra/weboldalunkra látogat. FONTOS!! A sütik letöltését ön a böngészőjében letilthatja és ezek után sem a mi honlapunk, sem más weboldalak nem lesznek képesek sütiket küldeni a gépére. (részletek lentebb)

 

Hogyan használjuk fel a sütiket?

 

Az alábbiakban részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit.

 

 • FontSize (betűméret): az Ön megjelenítéssel – pl. a szín- és a betűmérettel – kapcsolatos beállításainak megjegyzése.
 • YSC/VISITOR_INFO1_LIVE - YouTube embedded videos: névtelen statisztikák gyűjtése a beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).
 • eu_cookie_consent - Cookie use agreement: annak rögzítése, hogy Ön engedélyezte-e nekünk a sütik használatát ezen a weboldalon.
 • PREF/khcookie/NID – Googlemap embedded: ezeket a sütiket a Google használja arra, hogy megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat. Három különböző süti vesz részt az adatgyűjtésben, mindhárom külső ellenőrzésű; kettő állandó, a harmadik pedig munkamenet- alapú.

 

Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal egyes elemei nem fognak megfelelően működni. A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel.

 

A sütik karbantartása

 

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket.

 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

 

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

 

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

 

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

 

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást         X használja             □ nem használja

 Google Analytics alkalmazása esetén:

 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/goog le_privacy_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozók

Tárhely- és szerverszolgáltató:

 

Név / cégnév:

Jánosa Tibor / netTower Hungary Kft.

Székhely:

1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 51. 1. em. 2.

Telefon:

+36 70 313 8834

E-mail:

tibor.janos@nettower.hu

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a weboldal és a szerver működésének biztosítása. A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal és a szerver működésének végéig, illetve a weboldal és a szerver működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Weboldal üzemeltető (webmester):

  

Név / cégnév:

Ormay Zoltán / Szalai és Társa Kft.

Székhely:

H-1106 Budapest, Maglódi út 16.

Levelezési cím:

H-1475 Bp., Pf.:353

E-mail:

szalaikft@szalaikft.hu

Telefon:

+36 1/433-3914

 

Az Ön által megadott adatokat csak munkatársaink, illetve a weboldalt üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

A tevékenység megnevezése: weboldal üzemeltetés.

 

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a weboldal üzemeltetőjét megkeresve is kérheti adatai törlését.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Webáruházunkat üzemeltető:

 

A rendszer felhasználója az Szalai és Társa Kft. a rendszer forgalmazója és a szervíztámogatást nyújtja:

 

Név / cégnév:

UNAS Online Kft.

Székhely:

H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Telefon:

+36-99/200-200

E-mail:

unas@unas.hu

 

Az Ön által megadott adatokat csak munkatársaink, illetve a weboldalt üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

A tevékenység megnevezése: ERP és webshop üzemeltetés.
Az adatkezelés célja: a webshop működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

 

Hírlevél rendszer üzemeltető:

 

Név / cégnév:

UNAS Online Kft.

Székhely:

H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Telefon:

+36-99/200-200

E-mail:

unas@unas.hu

 

 

Az Ön által megadott adatokat csak munkatársaink, illetve a weboldalt üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

A tevékenység megnevezése: hírlevél rendszer üzemeltetés.

Az adatkezelés célja: hírlevél rendszer működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

 A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

 A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

 A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

 A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e- mailben tájékoztatjuk.

 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény. 
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. 
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
Webáruház készítés